Obecnie projektowanie i kierowanie budownictwem przemysłowych obiektów zostaje jednej z niewielu branż, gdzie z każdym dniem przedłuża potężnieć gospodarcza aktywność i konkurencja. W rezultacie praca firm inżynieryjnych w warunkach stałych cen wymaga kierowania terminami projektowania i budownictwa, a także wartości budownictwa na wszystkich jego etapach.

Biznes-decyzja "Kierowanie projektami" jest przeznaczona dla podwyższenia konkurencyjności inżynieryjnych kompanii kosztem operatywnego kierowania gospodarcza działalnością, wzmacniania kontroli nad strukturą, terminami, treścią i kosztem wykonywanych prac i, w rezultacie, obniżenia kosztu własnej produkcji.

Rozwiązywania problemów biznesowych

Rozwiązanie jest orientowane na wprowadzenie w dużych i średnich inżynieryjnych kompaniach, pracujących w zakresie przemysłowego budownictwa: projektowych instytutach, generalnych wykonawców, kompaniach, występujących w roli technicznych zleceniodawców budownictwa i inne. Przed tymi organizacjami ostro stoją zadania kierowania procesami opracowania i uzgodnienia dokumentacji budowlanej. Biznes-decyzja "Kierowanie projektami" pozwala automatyzować decyzję tych zadań, co daje możliwość:

 • skrócić terminy i koszt opracowania dokumentacji budowlanej;
 • zwiększyć jakość dokumentacji, co opracowuje się, i polepszyć wykorzystania byłych zbiorów danych;
 • obniżyć ryzyko zerwania terminów wypuszczania i uzgodnienia dokumentacji budowlanej;
 • osiągnąć równomierne obciążenie personelu inżynieryjnych kompanii.

Osiąga się to poprzez rozwiązywanie konkretnych zadań – kalendarzowo-zasobowego planowania i zarządzania dokumentami.

Podczas realizacji pierwszego zadania biznes-decyzja pozwala formować i optymalizować harmonogramy sieciowe (plany) podjęcia prac z uwzględnieniem zasobów ograniczeń, prowadzić ewidencję faktycznie dokonanych prac i wydatku zasobów na te prace, ewidencję ładowania zasobów (pracujących i materialnych), a także analizować odchylenia faktycznych terminów podjęcia prac od planowych.

Podczas realizacji drugiego zadania funkcjonał decyzji pozwala zorganizować uzgodnienie planów podjęcia prac, wydanie wykonawcom zadań na opracowanie dokumentacji budowlanej i kontrolę ich jakości, uzgodnienie opracowanych dokumentów budowlanych (w tej liczbie z organami państwowymi), kierowanie ustalaniem nakład, kompletowaniem i podpisaniem gotowej dokumentacji budowlanej, rozpowszechnieniem jej oryginałów i uwzględnionych kopii, a także kierowanie przemianą dokumentacji projektowo-cenowej, w tym na osnowie pretensji kontrahentów i upomnień organów państwowych.

PRACA Z BIZNES-DECYZJĄ

System kierowania projektami jest przeznaczony dla automatyzacji działalności użytkowników z personelu projektowej części inżynieryjnych kompanii:

 • dyrektora po inżynieryi(głównego inżyniera przedsiębiorstwa, dyrektora po projektach, kierownika projektowej części i tak dalej);
 • kierownika planowo-produkcyjnego oddziału (PPO);
 • głównego inżyniera projektu;
 • kierownika przewodniego departamentu;
 • kierownika kosztorysowego oddziału;
 • inżyniera-projektanta;
 • inżyniera-kosztorysanta;
 • inżyniera działu planowania;
 • kierownika działu wypuszczania projektów i archiwowania dokumentacji (departament techniczny);
 • archiwista.

Na każdym etapie projektu do pracy z biznes-decyzją załączają się współpracownicy, odpowiedzialne za podjęcie prac w ramach tego etapu. Przy czym zostaje możliwość kontroli za przebiegiem projektu z boku współpracowników, odpowiedzialnych za jego wykonanie. Niżej przedstawiono kluczowe etapy projektu w przekroju automatyzacji działalności współpracowników za pomocą biznes-decyzji "Kierowanie projektami".

PLANOWANIE PROJEKTU

Na etapie przygotowania komitetu projektu, co zarządza, na uzgodnienie nadaje się dokładny plan prac, co wykonuje się w ramach projektu. Opracowanie takiego planu, z reguły, polega na fachowców oddziału planowania.

Po zatwierdzeniu planu prac i z nadejściem warunków początku projektu (na przykład, jest dosięgnięta data startu projektu), informacja o pracach z systemu planowania kalendarza i zasobów zaczyna pod postacią zadań postępować bezpośrednim wykonawcom.

Dla każdego zadania, przed przypisaniem zadań do niego sprawdzone są warunki jego początku:

odpowiedniość daty początku pracy i aktualnej daty;

status prac, związanych z zadaniem (na przykład, na zasadzie "Zakończenie - Początek", kiedy praca nie może zacząć się, aż nie była dokonana praca poprzednika);

dostępność zasobów, oznaczone jako wykonawca pracy.

W przypadku wyjątkowych sytuacji, informacja o nich utrwala się w specjalnym informatorze systemu elektronowego obiegu dokumentów z zawiadomieniem osoby odpowiedzialnej (głównego inżyniera projektu).

KONTROLA WYKONANIA PRAC

Przy realizacji projektów przemysłowego budownictwa ryzyko wyjścia projektu za ramki odprowadzonych terminów i kosztu charakteryzują się jak bardzo wiarygodne i mające poważne skutki. Na kierowanie takimi ryzyko, traci się znaczna część środków budżetu i pracy projektowych inżynierów. Funkcjonalność biznes-decyzji "Kierowanie projektami" została stworzona z uwzględnieniem zapotrzebowania na skrócenie takich kosztów, a także zawiera środki, co pozwalają automatyzować część rutyny operacji po kontroli nad terminami i kosztem projektu. W szczególności łatwo zrealizujemy kontrolę faktycznych terminów i zatrat pracy na wykonanie prac zgodnie z harmonogramem projektu.

Biznes-decyzja pozwala automatycznie utrwalać podjęcie prac ze wskazaniem faktycznych danych po trwałości i zatrat pracy. Dane do systemu postępują bezpośrednio od wykonawców po fakcie zakończenia zadania. Więc, system stale podtrzymuje plan projektu w aktualnym stanie, co pozwala, w jakikolwiek moment czasu otrzymać dokładne pojęcie o przebiegu projektu, opóźnieniu czy wyprzedzeniu grafika i o faktycznym ładowaniu zasobów.

EFEKT OD WPROWADZENIA SYSTEMU

Wprowadzenie biznes-decyzji "Kierowanie projektami" istotnie zmienia takie procesy biznesowe organizacji-zleceniodawcy jak planowanie, kierowanie i monitoring. 

W szczególności integracja system automatyzacji dokumentów z systemem kalendarzowo-zasobowego planowania pozwala istotnie zwiększyć szczegółowość opracowywania kalendarzowo-sieciowych grafików bez zwiększenia ilości personelu planowo-produkcyjnych pododdziałów i, dzięki temu istotnie skrócić terminy wykonania projektów i obniżyć wiarygodność zerwania planowych terminów. Wprowadzenie biznes-decyzji "Kierowanie projektami"przynosi zleceniodawcom następne korzyści:

 • Poprawa kontroli

Automatyzacja monitoringu wszystkich kluczowych parametrów i teczek projektów (terminy, wyrabianie, koszty, ładowanie personelu), a także automatyzacja kontroli wykonania poleceń zabezpieczają kierownictwu możliwość operatywnej podejmować administracyjne decyzje i domagać się wcielenia tych decyzji w życie bez zwiększenia ilości personelu.

Wyniki prac mogą być przymocowane do sprawozdań o podjęciu prac, co pozwala kierownictwu ocenić odpowiedniość tych sprawozdań rzeczywistości, domagać się prawdziwości i pełności sprawozdań personelu, w razie potrzeby, w odpowiednim czasie, aby odpowiedzieć na trudności w pracy, grożące zakłóceniu planowanych terminów.

Operatywność w ocenie wyników dokonanych prac pozwala, w razie ujawnienia błędów, powrócić pracę wykonawcy na dopracowywanie; więc, poprawiając w ten sposób jakość pośrednich wyników projektu i, w skutku, efektywność pracy pododdziałów, dla których te wyniki są wprowadzone, zmniejsza się liczba reklamacji.

 

Dyrektor po inżynieryngu otrzymuje możliwość kompleksowo studiować materiały dokonanych projektów w różnych przekrojach, a więc, polepsza się jakość prowadzonej nim retrospektywnej analizy przyczyn odchyleń od planu i zwiększa skuteczność decyzji organizacyjnych.

Dodatkową korzyścią jest skrócenie czasu, co traci się na narady i raporty o stanie spraw po projektach, ponieważ znaczna część tej informacji staje się dostępną kierownictwu automatycznie — w jakikolwiek moment czasu i z dowolnej szczegółowości.

 • Poprawa planowania

Konsolidacja do jedynego informacyjnego systemu planowej i faktycznej informacji o wykonywanych projektach, ze stałym zabezpieczeniem ich aktualności, możliwość analizy danych w różnych przekrojach i z różnym poziomem detalizowania pozwalają dyrektorowi po inzynieringu i kierownikowi PPO operatywnej podejmować administracyjne decyzje po kierowaniu portfelem projektów i rozdzielać zasoby między projektami.

Automatyzacja przygotowania sieciowych grafików za pomocą zaawansowanych systemów kalendarzowo-zasobowego planowania i możliwości ewidencji przy planowaniu realistycznych danych o ładowaniu personelu pozwalają głównemu inżynierowi projektu zwiększyć detalizowanie planowania aż do pojedynczych wykonawców i skrócić trwałość pojedynczych prac, co znalazło odzwierciedlenie w kalendarzu. Taki wzrost szczegółowości planowania pozwala zwiększyć detalizowanie monitoringu wykonania planu i operatywność reagowania na odchylenia od jego.

Konsolidowanie danych o odchyleniach po terminach, złożoności, kosztów do jedynego informacyjnego systemu, gromadzenia usystematyzowanego archiwum ostatnich wydarzeń pozwalają głównemu inżynierowi projektu przy planowaniu nowych projektów uwzględniać czynniki, aby zminimalizować negatywny wpływ tych czynników.

 • Skrócenie strat i zniekształcenia przy informacyjnej wymianie

Jak pokazuje praktyka, jednym z negatywnych skutków przekazania opracowanej dokumentacji przez karty pamięci Flash czy przez plikowe teki może stanąć rozkojarzenie wersji tej dokumentacji, że, z kolei, prowadzi do dodatkowego czasu spędzonego na przerobienie. Automatyzacja informacyjnej wymiany między pododdziałami, co bierze udział w wykonaniu projektu, kosztem użycia jedynego skarbca dokumentacji projektowo-cenowej i jedynego skarbca harmonogramów sieciowych grafików, zabezpiecza skrócenie strat i zniekształcenia informacji podczas tej informacyjnej wymiany i, w skutku przyspieszenie projektu i jakości opracowanej dokumentacji projektowo-cenowej.

Integracja SAD, kalendarzowy-zasobowego planowania i systemów powiązanych miedzy sobą zapewnia zmniejszenie strat i zakłóceń przepływu informacji między tymi systemami oraz zwiększa szybkość napełniania tych systemów informacji opartych na faktach.

 • Skrócenie błędów, wezwanych naruszeniem przyjętej technologii pracy

Automatyzacja kierowania potokami prac (workflow) w standaryzowanych procesach biznesowych za pomocą SAD zabezpiecza skrócenie błędów, wezwanych przez naruszenie przyjętej i zatwierdzonej w standardzie technologii pracy.

 • Skrócenie nieproduktywnych kosztów czasu

Automatyzacja przekazania informacji między współpracownikami i pododdziałami skraca nieproduktywne wykorzystanie czasu na ponowne wprowadzenie i kontrolę słuszności pierwotnej informacji.

Poza tym możliwość dla kierownika samodzielnie otrzymywać z informacyjnego systemu znaczną część informacji o stanie spraw według projektu czy teczki projektów wyraźnie skraca koszty czasu na narady — jak dla kierownika, tak i dla jego podległych.

 

 

Prezentację

Zamów bezpłatna prezentację i poznaj

Zamów
 • ABBOTT

  Abbott - międzynarodowa kompania, działalność której jests kierowana na poprawę życiu ludzi kosztem opracowania produkcji i technologii w zakresie lecznictwa.  Szeroka gama zaawansowanych rozwiązań w dziedzinie diagnostyki, urządzenia medycznego, dziecięcego i leczniczego żywienia, a również przyznanych na rynku leków pozwala Abbott służyć ludziom w ponad 150 krajach. W Abbott zatrudniono około 69.000 osób po całym świecie.

 • TEVA

  Firma "Teva Ukraina" jest częścią Teva Corporation, wiodącego międzynarodowego koncernu farmaceutycznego, która specjalizuje się w rozwoju, produkcji i wprowadzaniu do obrotu leków generycznych i oryginalnych  i substancji farmaceutycznych.

 • EFES

  Efes Ukraina - jednym z liderów ukraińskiego rynku piwa, jest własnością Efes Breweries International i częścią międzynarodowej grupy Efes.

  Efes Ukraina produkuje i importuje na Ukrainę popularne lokalne i międzynarodowe marki piwa: Miller Genuine Draft, REDD'S, «Stary Melnik z beczki», «Żygulowskie rozlivnoe», «Złota Beczka», Velkopopovický Kozel Svetly, Amsterdam Nawigator, Amsterdam Mariner, « Kruzka Swiezego», «Biały Niedźwiedź», «Sarmat», «Żyguli».

 • Ukrlandfarming

  Grupa Ukrlandfarming jest największym na Ukrainie pionowo zintegrowanym agrarnym holdingiem, największym w kraju i ósmym w świecie bankiem urodzajnej czarnoziemowej ziemi placem 653 tys. hektarów.

 • Wszyscy klienci

Aktualności

"Lan Service" będzie wprowadzał platformę Docsvision w Ukrainie 26-11-14 - Kompania "Docsvision" - projektant systemu kierowania dokumentami... More detail
Firma «LAN SERVICE» wygrała tender na optymizacje procesów biznesowych grupy firm «Nowe produkty» Firma «LAN SERVICE» wygrała tender na optymizacje procesów biznesowych grupy firm «Nowe produkty» 14-11-14 - «LAN SERVICE» znajdzie «słabe miejsca» zleceniodawcy i zrobi... More detail
CCN LANS 5 Lat CCN LANS 5 Lat 07-04-14 - Centrum LANS w Kijowie (Kompania "Lan Service") już raz 5... More detail
"Lan Service" zaczyna wspierać system budżetowania i zarządzania finansami PRESTIMA w Ukrainie 28-12-12 - Kompania "Lan Service" - certyfikowany partner "Directum" w Ukrainie,... More detail